افتتاح نمایشگاه توسط معاون رئیس مجلس اردن و سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران
نمایشگاه محصولات ایرانی در امان پایتخت اردن