بازدید سفیر ایران از نمایشگاه تخصصی سلامت ایران در دمشق
بازدید وزرای بهداشت و صنعت سوریه از نمایشگاه اختصاصی سلامت ایران در دمشق
نمایشگاه اختصاصی سلامت ایران در دمشق