اهدای هدیه از سوی سفیر محترم ایران در برونئی به مشاور پادشاه و وزیر فرهنگ برونئی در مراسم افتتاحیه نمایشگاه ایران در این کشور
سخنرانی سفیر ایران در مراسم افتتاحیه نمایشگاه صنایع دستی ایران در برونئی