حضور معاون رئیس مجلس اردن و سفیر ایران در نمایشگاه اختصاصی ایران در اردن