منشور اخلاقی شرکت یاران کار آفرین پاسارگاد

  • پایبندی به مبانی اسلام و موازین شرعی و ارزشهای انقلاب اسلامی ومتعهد به حفظ استقلال،آزادی، وحدت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران
  • بکارگیری تئوری های نوین مدیریت
  • استفاده از فن آوری های نوین
  • عمل به قانون و احترام به خرد جمعی
  • مسئولیت پذیری و پاسخگوئی اجتماعی
  • نظم و قانون مداری