برپایی نمایشگاه ها در راستای اهداف دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر کاهش وابستگی به اقتصاد نفتی و  توسعه صادرات نقش موثری ایفا می کند .

از این رو برگزاری نمایشگاه ها در حال حاضر بعنوان یکی از مهم ترین ابزارها در  توسعه و گسترش صادرات نقش اساسی  در کشور داشته وبستری مناسب و مطمئن را برای حضور بنگاه های اقتصادی کشور در عرصه تجارت داخلی و بین المللی فراهم می نماید .