• برگزاری نمایشگاههای بین المللی
  • برگزاری همایش و سمینارها ی بین المللی
  • اعزام هیئت های تجاری و اقتصادی